Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Kjøps- og Leveringsbetingelser

Kjøps- og Leveringsbetingelser

SenseOn Group AS er en samhandlingsportal, hovedsakelig tilrettelagt for handel med privat næringslivet og offentlig sektor. Bedrifter og offentlige kunder som benytter nettbutikken har vanlige rettigheter som næringskjøp i h.t. kjøpsloven. 

SenseOn Group er et norsk selskap. Via vår SHOP kan du bestille produkter for levering i Fastlands-Norge.

Avtaler som inngås med bedrifter og organisasjoner utgår fra Kjøpsloven, samt disse kjøpsvilkår.
I tilfeller der det inngås en separat avtale, skrives den i forbindelse med forhandlingen iht. gjeldene prinsipper. Ved eventuelle tvister er vårt mål å alltid komme frem til den beste løsningen på det inntrufne. Ved en eventuell sak som havner i Tvisteretten, følger vi alltid anbefalingen som gis av Tvisteretten.

Vi tar forbehold om skrivefeil og mangler i tekst og produktbeskrivelser. På grunn av digitale og tekniske årsaker, kan det forekomme avvik i fargevisning

Les nærmere om våre vilkår i punktene under.

Kjøpsavtalen

PARTENE

 

SenseOn, heretter kalt Selger

 

Firmanavn: SenseOn Group AS
Bogstadveien 62 B 0366 Oslo

 

Organisasjonsnummer: 919 025 468 Kontaktadresse: Akers gt. 7, 0158 Oslo
E-post: kontakt@senseon.no
Telefon: 22 69 05 55

 

Bedrift, organisasjon eller offentlig kunde, heretter kalt Kjøper

 

Kjøper er den organisasjon eller person som foretar bestillingen.

 

KJØPSAVTALE

Kjøpsavtalen oppstår som et resultat av de opplysningene selgeren har oppgitt i netthandelsløsningen, som er tilknyttet de varer som kjøperen har lagt til sin bestilling. Herunder, men ikke begrenset til, ligger opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser. Med tillegg av eventuell annen korrespondanse mellom partene, f.eks via e-mail og disse salgsvilkårene.
Ved motstrid mellom opplysningene gitt om kjøpet i netthandelsløsningen, og skriftlig korrespondanse mellom partene og salgsvilkårene, går den skriftlige korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i netthandelsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Priser

Prisene som er oppgitt i netthandelsløsningen er i NOK og eksklusiv merverdiavgift.
Det opplyses om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende mv). Alle kostelementer som utgjør totalprisen spesifiseres tydelig i netthandelsløsningen før bestillingen godkjennes og iverksettes.

 

Priser kan endres som følge av faktorer utenfor vår kontroll (som f.eks. pålagte forandringer i skatter og offentlige avgifter etc.) eller ved helt åpenbare feil i oppgitte priser.

 

Vareleveranser utenfor Norges grenser selges uten tillegg av merverdiavgift. Kjøper må selv sørge for innbetaling av toll og avgifter i henhold til kjøpers lands satser/regler.

Betaling

Faktura
Alle ordre, betales via faktura. Vi gjør oppmerksom på at vi utfører obligatorisk kredittsjekk av alle nye kunder i forbindelse med innkomne ordre. Bestillingen anses da ikke som mottatt, før etter kredittsjekk er gjennomført og godkjent hos oss og bekreftet ved Ordrebekreftelse. Normal kredittvurdering er 1-3 arbeidsdager.

 

For sen betaling belastes med forsinkelsesrente på 8,5 % per måned.
Faktura sendes kun ut elektronisk på EHF eller e-mail og det påløper et fakturagebyr pålydende kr 55,- eks. mva pr faktura.

 

Forskuddsbetaling
Forskuddsbetaling kan imøtekommes ved å kontakte vår kundeservice på kontakt@senseon.no

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Avtaleinngåelse

Kjøpsavtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er gjennomført og godkjent i netthandelsløsningen, og bestillingen ansees da som mottatt selgeren.
Partene ansees ikke som bundet til denne avtalen om det har forekommet skrive-/tastefeil i netthandelsløsningen (Selgerens tilbud) eller i kjøperens bestilling, og disse feil burde være åpenbare for den annen part.

Bestillingsbekreftelse og Ordrebekreftelse

Bestillingsbekreftelse
Ved bestilling vil webportalen generere en bestillingsbekreftelse, denne vil gi informasjon om varer som er lagt i bestilling og total beløpet til forfall (inkludert alle avgifter og frakt). Estimert leveringstid er angitt i netthandelsløsningen på den enkelte vare, og vil bli bekreftet i endelig ordrebekreftelse.

Ordrebekreftelse
Ordrebekreftelse sendes til registrert e-postadresse på ukedager 08.00 til 16.00.
Ordrebekreftelse sendes innen 4-5 arbeidsdager.
Ved bestilling på en fredag eller dagen før en helligdag etter kl.16.00, vil ordrebekreftelsen bli sendt etter påfølgende 3 arbeidsdager.

 

Vi gjør oppmerksom på at de bestilte produktene er SenseOn Group AS sin eiendom til varene er betalt.

 

Ordrebekreftelse vil kunne ta opptil 3 ekstra arbeidsdager, ved forespørsel om faktura, for å kunne behandle kredittsjekk. For ytterligere informasjon, se punkt for Betaling/ Faktura.
Kjøperen er ansvarlig for å kontrollere at ordrebekreftelsen er i henhold til bestilling, med hensyn til antall, varetype, pris m.m. Om uoverensstemmelser mellom bestilling og ordrebekreftelse, bes kjøperen kontakte selger så snart som mulig, via support@senseon.no. Vennligst oppgi deres ordrenummer ved en slik henvendelse.

Frakt og levering

Levering
Levering av varen(e) til kjøperen, skjer på den måte, på det stedet og til angitt tidspunkt(er) slik som spesifisert i endelig ordrebekreftelse og i henhold til informasjon gitt i netthandelsløsning på den enkelte vare. Om avvik forekommer mellom leveringsinformasjon gitt på netthandelsløsningen og ordrebekreftelse, vil det være ordrebekreftelsens leveringstider og betingelser som gjelder.

 

Leveringstid
Leveringstider på nettsiden er estimert leveringstid til de fleste adresser i Sør-Norge tom Trondheim. For enkelte andre lokasjoner , samt Nord Norge må det påregnes 3-5 dager ekstra leveringstid.

 

Samlevering
Dersom avtalt samlevering av en/flere ordre/produkter med forskjellig leveringstid, leveres denne i.h.t avtale og normalt når produktet med lengst leveringstid, er mottatt vårt lager.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre leveringsdato. SenseOn har ikke erstatningsansvar for forsinkelser eller konsekvens av forsinket levering.

 

Leveringssted og tidspunkt
Levering skjer i henhold til Incoterms 2010 og våre fraktvilkår følger DAP (Delivery at Place). Leveranser foregår normalt mandag til fredag, mellom kl. 07.00 og 16.00. Leveringstidspunkt på leveringsdag vil ikke bli oppgitt, men vi vil forsøke å ringe kundens kontakt før levering. Mottaker må være tilstede ved levering, og leveringen skjer på gateplan eller til lasterampe på avtalt adresse. Vær oppmerksom på at varer leveres med distribusjonsbil, og at det må være plass til at denne kan kjøres frem til den aktuelle adressen.

 

Hvis mottaker ikke er tilstede ved forsøk på levering så vil varer sendes tilbake til terminal. Transportør vil i så tilfelle ta kontakt for å avtale nytt tidspunkt for levering. I slike tilfeller vil vi belaste «bomturavgift». Hvis varene ikke kan leveres innen tre dager etter første forsøk, vil det påløpe en kostnad for lagerleie frem til varene blir levert.

 

Montasje
Dersom avtalt montasje og innstallering, vil dette skje sammen med levering av produktene. Kundens kontaktperson skal være tilgjengelig og det forutsettes at lokalet er ryddet og klargjort.

 

Lagring
Dersom det oppstår forsinkelser, hos kjøper, som gjør at varer må lagres på vårt lager frem til forsinket levering, belastes lagerleie og håndtering etter egne satser.

Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig senest innen 5 arbeidsdager etter gjennomført og godkjent bestilling i vår netthandelsløsning. Ved bestilling av lagerførte varer, må avbestilling foreligge før levering er iverksatt. Avbestillinger som foreligger senere enn 5 arbeidsdager etter bestilling, vil kunne medføre økonomiske tap for selger i størrelsesorden varens utsalgsverdi.

 

Avbestiller kjøperen varer som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene nevnt i punktet «Mangel ved varen».

Kontroll, ansvar og risiko

Varekontroll
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Skade eller mangler meldes til mail: kontakt@senseon.no, senest innen 7 dager etter mottak av vare. Påført ordrenummer.

 

Ansvar og risiko
Varen vurderes som levert, og overtatt av kjøperen, i henhold til leveringsbetingelsene i denne avtalen. Ansvar og risiko går over på kjøper ved dette tidspunktet. Dette vil også gjelde om kjøperen unnlater å overta varen(e) som er stilt til hans/hennes rådighet til avtalt tid, og kjøperen har da likevel risiko for tap eller skade.

Reklamasjon

Transportskader
Ved synlig skade på emballasjen ved mottak av varen, må dette meldes direkte til transportøren og anmerkes ved signering av fraktbrevet. For denne type skade, og skader som kommer til syne etter utpakking er reklamasjonsfristen på 3 dager.

Ved reklamasjon på skadet vare, følges denne prosedyre:

  • Innen 3 dager etter mottak av vare, sendes melding om skade til vår kundeservice på mail: kontakt@senseon.no. Reklamasjonsmelding må inneholde vårt ordrenummer, beskrivelse av skaden og kopi av fraktbrev hvor skaden er anmerket (ved synlig skade på leveringstidspunkt), samt bilde av skadet vare og emballasje.
  • SenseOn vil ta fullt ansvar for videre prosessering av reklamasjon, og levering av ny vare
  • Emballasje, adresseetiketter og eventuelt andre paller eller ekser må taes vare på fram til reklamasjonen er avklart.

Annen skade eller mangler
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved å sende reklamasjonsmelding eller melding om mangel, innen 7 dager etter mottak av vare. Slik melding sendes til vårt kundeservice på mail: support@senseon.no. Denne meldingen må inneholde vårt ordrenummer, med beskrivelse av skaden/mangelen.

 

Force Majeure
SenseOn Group AS er ikke ansvarlige for skader eller forsinkelser som følge av juridiske lovfesting, statlig inngrep, mobilisering, krig, valutaendringer, systemfeil, feil og restriksjoner på leveranser fra leverandører, streik, lockout, boikott, blokader eller liknende omstendigheter som fører til at Selger ikke kan levere varene som avtalt.

 

Forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen, eller leverer for sent i henhold til avtale mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren

 

Ved oppfyllelse
Om selger ikke har levert varen på avtaltleveringstidspunkt, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller leveransen.

 

Ved heving
Kjøper kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig for kjøpers drift eller om selger ikke leverer varen innen en rimelig tilleggsfrist, avtalt mellom partene. Kjøperen kan ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper

 

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for relevant tap som følge av en vesentlig forsinkelse fra selgeren. Erstatningskravet må stå i forhold til produktets verdi.

 

Mangel ved varen
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering
Dersom varen har en vesentlig mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten vesentlig opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving
I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for relevant tap som følge av en vesentlig mangel ved produktet. Erstatningskravet må stå i forhold til produktets verdi.

 

Kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i kjøpsloven kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Selger kan ikke gjøre disse krav gjeldende dersom betalingen hindres av forhold utenfor kjøperens kontroll.

 

Oppfyllelse
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning
Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side Jf. kjøpslovens § 57.

Garanti

For alle produkter gis det garantier iht til den enkelte produsents garanti mot material og fabrikasjonsfeil, inntil 3 år. Unntatt er all elektrisk og teknisk utstyr som har en gjeldende garanti på 2 år.
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.